Nymans, Crescent, MCB o Monark.
 Nymanbolagen AB, Uppsala.            Monark-Crescent AB Mopedsektionen, Varberg. ^ back Paketmopeder main. 
- - - - - - - - - - -

NV electrical MC 1941-43. Hybrid 1948.

Flak mopeder: [56-58] 1197 (S). [58-62] Express (S). [58] 1210 (S). [59] England (S). [66-70] 1193 (H), 1194 (S).

-----------------[68] 1194 (S). [77] 1189, 1199 (S). [79] 1189, 1199 (S). [56-80] Koster island. [58-80] Photos, lawnmovers.

-----------------[85] Norway (S). (S) Sachs. (H) Husqvarna motor.

Paket mopeder: [55-58] 1130 (Nymans). [59] 1130, 1131, 1133. [60-70] 1142, 1143 Saxoped. MCB 921142. MCB 1159. Post moped.

Odd vehicles: [17] Motoriserad spark. [51] Modellflygplan, världens flygbolag. [56] Ragne Invalid. [54] G.J.G -Special. [56] Ski moped.

- Nyman & Crescent main. - Transport vehicles main. - Norsjö Mek. Verkstads AB Forshaga.: Packy.

  [To Monark paketmopeder 1955-61.]
 
 
 

 

Paketmoped

Saxoped 1142, 1143  Bj.60

 

 

   
 
     
 

 

Mopeds used by Swedish Post Office, mod 1142. First moped ca 1960, second ca 1970

Links to other Postmopeds.

 

 

   
 
 

Teknikens Värld 9/1963

Large cover. [Journal covers.]

 

 

MOPED OCH BIL HAR SAMMA ANSVAR

Det har blivit svårare och mer ansvarskrävande att vara mopedägare. Sedan ett par år finns det en alldeles speciell mopedförordning. Hur många av landets ungefär 750.000 mopedägare känner till detta? Och om de gör det, hur många känner till förordningens innebörd?

 

   
 

 

 

 

   
 
 
 

 

Paketmoped 

921142   Bj.65  

 

     
 
           
 

 

Paketmoped

Crescent 1142 Bj.68

 

 

Paketmoped 

MCB 1142 o 1159    Bj.70

 

   
 
 1960   Tranport Saxoped      
 
 
 

 

Trpt. saxoped 1142, 2-växlad

 

Trpt. saxoped 1143, 3-växlad 

 

 

 

 

 

 

 
VDO 1960
 
 
 
POST
 POST distribution mopeds:  [Hercules. Rabeneick. Zündapp (D).] [Monark (NL).] [Crescent: 2 wheel, 3 wheel (S).] [Norsjö (S).]
 
 
          
 

 

Mopeds used by Swedish Post Office, mod 1142. First moped ca 1960, second ca 1970

 

 

   
 
 MCB ca 1960        
                
 
 Crescent ca 1970        
 
 
 
 1963  Artikel i Teknikens Värld Nr. 9    

[Journal covers.]

 

MOPED OCH BIL HAR SAMMA ANSVAR

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos polisens trafikkommando i Stockholm vim-

lar det av beslagtagna mopeddelar. Polisassistent

Olof Gråberg synar en del av skörden. Varje

motordel representerar en grabb som åkt fast.

 

 

 

 

 

 

Polisens experter låter inget undgå

sig. Med specialinstrument upptäcker

man olagliga ändringar och delar.

 

 

 

 

 

Det har blivit svårare och mer ansvarskrävande att vara mopedägare. Sedan ett par år finns det en alldeles speciell mopedförordning. Hur många av landets ungefär 750.000 mopedägare känner till detta? Och om de gör det, hur många känner till förordningens innebörd?

 

Av HANS-ÅKE KLINGSE Foto Jan Ehnemark. Artikeln utarbetad i samarbete med

Olof Gråberg, chef för Stockholmspolisens trafikkommando (som bland annat sköter speciell övervakning av mopeder).

 

Det ställs således större fordring-

ar på mopedägarna. Kanske

främst av den orsaken att det

stora antalet mopedåkare på vara

vägar också satt alltför tydliga

spår i olycksstatistiken. Förr var

mopeden en cykel med påhängs-

motor - det fanns lagar för dem

också - men se'n 1 juli 1961 be-

traktas mopeden i många avse-

enden som en lätt motorcykel, och

på en sådan har man större krav

från flera synpunkter.

 

Paragrafer och förordningar är

för det stora flertalet en alltför

hårdsmält litteratur, och Tekni-

kens Värld skall därför försöka

att i populärform tyda bestämmel-

serna.

 

Har man inte fyllt 15 år får

man inte köra moped. Ålders-

gränsen är absolut. Detta betyder

att man inte heller får övnings-

köra före fyllda femton. Inte ens

på privat område eller inhägnat

s. k. tävlingsområde (om det nu

finns sådana för mopeder). Tra-

fikförsäkring är numera obligato-

risk. Försäkringsbeviset skall fin-

nas med vid åkning. På nya mo-

peder finns det ofta fastsatt på

t.ex. bakre stänkskärmen. Vid

köp av begagnad moped bör man

se till att försäkringen fortfaran-

de är giltig. Om så inte är fallet

måste fordonet genomgå särskild

besiktning vid Statens bilinspek-

tion innan man får ut försäkrings-

brevet. Förutom försäkringsbevis

fordras också att man har namns-

kylt och typbeteckningsplåt på

mopeden.

 

ABSOLUT HASTIGHET

En fullt utrustad moped får inte

väga mer än 75 kilo (invalid-

moped 100 kilo). Högsta tillåtna

cylindervolym är 50 kubikcenti-

meter. Den tillåtna högsta effekt-

gränsen. som förut var 0,8 hästar,

är inte längre spikad. Den be-

döms från fall till fall med ut-

gångspunkt från motorns effekt-

kurva. Högsta tillåtna hastighet

är dock fortfarande 30 km/t. Siff-

ran gäller den konstruktiva has-

tigheten, alltså den hastighet mo-

peden är konstruerad för att göra

på slät väg. Det är alltså inte

olagligt - att köra fortare i exem-

pelvis en utförsbacke. Detta gäller

naturligtvis endast om man inte

gjort några ändringar som gör att

uppgifterna i besiktningsinstru-

mentet inte stämmer. Har man i

god tro köpt en ny moped av en

försäljare kan man heller inte

ställas till ansvar om mopeden vid

en kontroll skulle visa sig göra

otillåtet hög fart. Då blir tillver-

karen ansvarig om fordonet inte

stämmer med typbesiktningen, som

skett hos Statens provningsanstalt

och godkänts av Väg och vatten.

 

De bestämmelser som nu finns i

mopedförordningen gäller till

skillnad från tidigare mopedkun-

görelser fordonet i sin helhet.

Förut fanns bestämmelser endast

för motorn. Fordonet i övrigt be-

handlades som cykel. Mopeden be-

traktas nu som en enhet, en

lätt mc. Detta ställer större krav

på förare och utrustning. Bl.a.

innebär bestämmelserna att en

mopedförare kan dömas för ratt-

fylleri och rattonykterhet, precis

som vilken annan motorfordons-

förare som helst.

 

PASSAGERARE

Trots att mopeden betraktas som

en lätt mc är dess plats i trafiken

underligt nog 1 regel på cykel-

banan (lokala undantag är van-

liga). Motorväg är förbjudet om-

råde för moped. Mopedisterna

kläms mellan två sköldar. De har

samma ansvar som andra förare

av motorfordon men inte alltid

deras rättigheter.

 

Man får ta passagerare på mo-

ped. Då måste man ha fyllt arton.

Man kan ta ett barn som inte

fyllt tio, eller två barn som inte

fyllt sex år. Men i båda fallen

måste man ha ekerskydd och or-

dentliga sitsar. Det märkliga är

att man inte får ta den allra

minsta lilla passagerare på en lätt

mc. Lika inkonsekventa är be-

stämmelserna när det gäller

bromssystemen på de båda fordo-

nen. Mopeden skall ha två av

varandra oberoende bromsar. För

den lätta motorcykeln räcker det

med en broms.

 

TRIMNING

Gör man ändringar på mopeden

så att den konstruktiva hastighe-

ten blir över 30 km/tim. fordras

körkort. Den skall då också re-

gistreras och skattas. Bryter en

mopedist mot detta rapporteras

han för att ha kört oregistrerad,

oskattad lätt mc utan att ha kör-

kort (olovlig körning). Straffet

torde röra sig om 30 dagsböter.

Han måste dessutom vänta två år

på lämplighetsintyg för körkort.

Om mopedföraren inte fyllt 21 år

straffas föräldrar eller förmynda-

re om de inte gjort vad de borde

för att förhindra brottet. Även

här blir det dagsböter (i värsta

fall kan t.o.m. körkortsindragning

bli aktuell). En arbetsgivare blir

ansvarig på liknande sätt om han

låter en underårig köra firmans moped.

 

Trots riskerna och de minst sagt

kännbara straffen är trimnings-

brotten tyvärr ganska vanliga.

Trafikpolisen i Stockholm beslag-

tog sommaren 1962 ungefär 375

cylindrar, förgasare, ställbara

munstycken och kedjedrev. Vid en

kontroll som varade drygt en

timme rapporterades ett 30-tal

mopedister för straffbara ändring-

ar. De vanligaste straffbara änd-

ringarna är utbyte av förgasare,

bearbetning av insug, ändring av

utväxling samt åverkan på kolv

och topp för att höja hastigheten.

 

Naturligtvis får man hålla sin

moped i trim genom sotning och

rengöring av motorn samt juste-

ringar. Bara den inte avviker från

sin ursprungliga form. Utbyte av

slitna delar får naturligtvis också

ske, men se då till att det verk-

ligen blir originaldelar och inte

olagliga trimningsdelar.

 

ANNONSERNA FARLIGA

Tyvärr ser man i tidningarna

annonsörer som lockar med trim-

ningsråd, racerkolvar, specialcy-

lindrar och andra tillbehör som

egentligen är avsedda för motor-

cyklar. Annonserna vädjar ofta

till ungdom som inte känner till

trafiklagstiftningen på detta om-

råde och inte heller följderna av

att använda förbjudna delar i sina

mopeder. Det är inte olagligt att

annonsera ut eller sälja sådana

delar, men det är förbjudet att

använda dem på en moped. En

del annonsörer nämner visserligen

att delarna endast får användas på

»tävlingsbanor» men kan på

förfrågan inte hänvisa till någon

sådan för mopeder. Tänk på vad

en annons av detta slag kan leda

till!

Dryga dagsböter för olovlig kör-

ning, frihetsstraff för grov olov-

lig körning och det kanske trå-

kigaste för en ung motorbiten

grabb - inget körkort vid arton år.

 

I NÄSTA NUMMER kommer andra

delen i Teknikens Världs serie för

mopedister: Konsten att köra in

en moped på rätt sätt.

 

PUSSLA MED BIL

VINN 5 MOPEDER I NÄSTA NUMMER!

 
 
 1965  års modell. Paketmoped 921142   Sachsmotor.  
 

Crescent 921142

Monark 901142

Motor: Sachs nr 3311-0000-60, 2-växlad med handväxel och pedalstart.

Lack: 2985 = Ljusgrå/Mellanblå.

 

 

 
 
921142
 
 
   Att köra moped är lika enkelt som att cykla - men Ni måste åka det bästa - Crescent-Monark ! 
 
1968
 1968  MCB Crescent 1142     [1968 3 wheels.]
 

Transportmoped 1142 är monterad med Sachs motor, med handväxel och pedalstart.

 

 

 
 
         
 
1142
 
     
 
 
Svensk Post moped.
 
 
 1970  Crescent MCB Transportmoped 1142      
 

Transportmoped 1142 är monterad med Sachs motor nr 3311 -0000-60 2-växad, med handväxel och pedalstart.

Transportmoped 1159 är monterad med Sachs motor nr 3311 -0000-90 2-växad, med handväxel och pedalstart.

 

 

 
 
       
 
1142 - 1159
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Pak   Pak