Instruktionsbok Monarped  M 36  med JlLO-motor  G 50
-Manöverorgan - Teknisk beskrivning. Körningsföreskrifter: Förberedelser före körning. Växelreglagets läge vid cykling. ^ back
-Start av motor genom kickning.
-Växling, Start av motorn genom trampning. Körningen.  Motorn stannas. Vid kall väderlek
-Skötselföreskrifter: Monarped typ M 36. Oljebyte. Kopplingskontroll. Var 75- 150- 300 mil.  
 OLD PAGE
 

II START AV MOTORN GENOM KICKNING 

 

1. Öppna bensinkranen. 

2. Tryck ned kopplingshandtaget. Vrid växelreglaget till 

    friläge (läge 0), för en av pedalerna till trampläge och släpp 

    kopplingshandtaget. 

3. Vrid gashandtaget till ungefär kvartsöppet läge och stäng 

    vid kall väderlek luftspjället. 

4. Öppna de-ventilen och trampa kraftigt och med jämnt tryck 

    ned pedalen, men stäng åter ventilen när veven passerar 

    horisontalläget, varvid motorn startar. Om luftspjället 

    stängts, öppnas detta så snart motorn går rent med spjället 

    öppet.

   Fig. 5, Växeln i friläge.
  III VÄXLING
  Fig. 6, Växeln i läge 1.                                  Fig 7. Växeln i läge 2.

1. Uppväxling. Tryck ned kopplingshandtaget och 

    vrid växelreglaget till läge 1 (Se fig. 6). Släpp 

    sakta upp kopplingshandtaget och ge motorn 

    mera gas, varvid monarpeden rullar igång. Sedan någorlunda fart uppnåtts, vanligen efter ett 10-tal meter, minskas gasen och frikopplingshandtaget tryckes åter ned. 

Växelreglaget vrides sedan till läge 2 

(Fig 7. Växeln i läge 2.), varefter kopplingshandtaget släppes och motorn återigen får mera gas. Reglera hastigheten med gashandtaget.

2. Nedväxling. Nedväxling sker genom att gasen 

    minskas, kopplingshandtaget tryckes ned och 

    växelreglaget vrides från läge 2 till läge 1. Släpp 

    sedan upp kopplingshandtaget och öka gasen.

 

   

¤ Start av motorn genom trampning - Körningen - Motorn stannas - Vid kall väderlek

  Fig. 7
 IV START AV MOTORN GENOM TRAMPNING

1. Öppna bensinkranen.

2. Tryck ned kopplingshandtaget, vrid växelreglaget till läge 2. (Fig. 7) och släpp upp kopplingshandtaget.

    Vrid gashandtaget till kvartsöppet läge och stäng vid kall väderlek luftspjället.

3. Öppna de-ventilen, trampa, och stäng ventilen så snart monarpeden kommit upp i fart, så startar motorn.

4. Öppna luftspjället, om Ni tidigare stängt det, och reglera hastigheten med gashandtaget.

V KÖRNING

Under inkörningstiden behöver man ej iakttaga något speciellt, men för att motorn skall få lång livslängd bör man under de första 20 milen undvika att köra långa sträckor med full gas. Lämpligast är att under denna tid köra med varierande gaspådrag. Monarpeden är utrustad med standardmunstycke i storlek 50. I verktygsväskan medföljer dessutom ett munstycke i storlek 47, som skall inmonteras efter 20 mils körning, då monarpeden anses vara inkörd. Vid kraftiga stigningar och där övrigt där trafik och vägförhållanden tvingar Eder att köra sakta bör nedväxling ske. Växla dock ej ned vid för hög hastighet, då motorn härigenom kan taga skada. Om Ni vill låta monarpeden rulla utför en backe bör växeln läggas i friläge. Vid kortvariga uppehåll i stadstrafik lägges växeln i friläge och motorn får gå på tomgång. Framhjulsbromsen manövreras med bromshandtaget på styret och bakhjulsbromsen som vanligt med pedalerna. 

 

VI MOTORN STANNAS

1. Tryck ned kopplingshandtaget och vrid växelreglaget till friläge. 

    Vrid gashandtaget till stängt läge.

2. Tryck ned spaken för de-ventilen.

3. Stäng bensinkranen.

4. Tag en KINNE-pastill

 

     

Vid kall väderlek föreligger risk för att vattenånga skall kondenseras i motorn, och detta kan förorsaka rostbildning och demolering av lagren. Monarpeden bör därför helst förvaras inomhus, särskilt under den kalla årstiden. Vid körning av kortare sträckor, då motorn ej hunnit bli upp värmd, bör den efter avslutad körning få gå på tomgång under ytterligare en stund, samt omedelbart innan den stannas rusas något med stängt luftspjäll. Genom att förfara på detta sätt bortgår det bildade vattnet i ångform tillsammans med övriga gaser, samtidigt som motorn får bättre smörjning och en kraftigare oljehinna, som verksamt bidrager till att minska korrosionen, erhålles.

Reklam/ Advertisement 1940-70

Nu är Kinne bra att ha. I kyla och rusk tag Kinne -både ute och inne.  

Den gör gott och den smakar gott. 

Ha alltid en ask Kinne tillhands - de säljas överallt i Stora blå askar om 10 och 25 öre. 

Begär uttryckligen

Tag Kinne - ute och inne 

A.-B. Lidköpings Konfektyridustri, Lidköping.

 

     TOPP  

 m36.js
 TAB