KREIDLER FAHRZEUGBAU Kornwestheim bei Stuttgart.                      
 Kreidler Stilett "Junior" 1955. Skötsel av "Kreidler Stilett" ^ back Instruktionsbok main.
- - - - - - - - - - - - -
 

Kreidler. [53-54]

● K 50.

 

Kreidler. [54-56]

[54] Kreidler familjen

●.... J 50, K 50/51, R 50.

[56] K 50.

 

Kreidler. [54-55]

● Junior J 50, J 51.

● Inst.-bok Stilett Junior.

 

Kreidler Stilett "Junior" 1955.

 Service- och Instruktionsbok.

 Beskrivning över "Kreidler Stilett".

 Skötsel av "Kreidler Stilett". 

Kreidler. [55-57]

● J 51, J 51 R, Stilett.

 

Kreidler. [54-57]

● Roller R 50.

 

Kreidler. [55-58]

● Amazone.

Kreidler. [61]

● Florett.

 

Kreidler. [65]

Motorrad, Mokick, Mopeds.

● Florett Moped.

● Florett Super.

● Florett Lett MC.

Kreidler. Holland.

 

 

 

● Germany at A-Z.

German reg. K.

 

● Kreidler main.

 
  SKÖTSEL AV "KREIDLER STILETT".

1. Bromsar 2. Växelhävarm 3. Koppling 

4. Kedjan 5. Skruvar och muttrar 6. Baklykta 7. Sotning 8. Rengörning 9. Vinterförvaring 

    "Kreidler Stilett" är robust och slitstark. Man måste ändå alltid komma ihåg att hålla alla delar i perfekt ordning.
 

 

1. Bromsar

    Förutom bromskontrollen före starten måste bromsarna regelbundet kontrolleras cirka var 1.000 km och justeras vid behov. 

    Justeringen måste ske så att bästa möjliga bromsverkan uppnås.

 

< Bild 19:

Inställning av växeln. 1. Spelrum 2. Jusstersskruv 3. Kontramutter 4. Växelarm

 
2. Växelhävarm

Växlingen justeras genom justeringsskruven vid växellådan. Kontrollera att 

växelaxeln inte står under tryck, d.v.s. att vid indragning av denna hävarm, endast 

lätt fjädring (spelrum) av några mm är märkbar vid den starkare tryckpunkten 

(bild 19). Justeringsskruvens kontramutter måste därefter dras åt ordentligt.

 
 

3 Koppling

Kopplingen justeras med justeringsskruven på trycklagret så att tryckstycket och kopplingshävarmen inte beröra varandra då kopplingen är urkopplad och att kopplingshandtaget har ett glapp av cirka 4 mm. Vid varje 1.000 km måste tryckstyckets och kopplingshävarmens beröringspunkt förses med lagerfett. Nållagret under kopplingens kedjedrev måste vid varje 2.000 km smörjas med en harts- och syrafri olja.

 

Bild 20: Justering av kopplingen. >>>>>>>

1. Justerskruv 

2. Tryckstycke 

3. I urkopplat tillstånd får inte tryckstycket och kopplingshävarmen 

    beröra varann 

4. Kopplingshävarm

 

 

4. Kedjan Kedjeslakheten bör vara cirka 1 cm på mitten. Har kedjan 

    längts måste bakhjulet, efter det att axelmuttrarna lossats, dras bakåt 

    med hjälp av de båda kedjespännarna tills den riktiga kedjespänningen 

    har uppnåtts (bild 29). Sedan dras axelmuttrarna fast och även kedje- 

    spännarnas muttrar dras till ännu en gång. Bakhjulet måste stå rakt i 

    bakgaffeln och kedjan måste spåra.

 

 

Bild 21: Kedjesträckning och bakbromsjustering. >>>>>

1. Kedjespännare 2. Kedjespännare 3. Axelmutter 4. Bromshävarm 

5. Fjäderbricka 6. Saxpinne 7. Bromsstång

 

5. Skruvar och muttrar Samtliga skruvar och muttrar på sid. 46 måste regelbundet kontrolleras att de är åtdragna.

 

6. Baklykta Vid början av varje körning, särskilt vid mörker, måste Ni övertyga Er om att baklyktan lyser. En ny glödlampa är 

    billigare än en längre sjukhusvistelse om Ni på grund av släckt baklykta skulle bli påkörd bakifrån.

 
 Bild 22: Demonterad ljuddämpare.

7. Sotning Avgassystemet (rör och ljuddämpare - bild 22), 

    förbränningsrummet (cylindertopp och kolv) samt avgas- 

    kanalen måste vid varje 2.000 km rengöras från sot- och 

    kolbeläggningar. I motor- och avgassystemet alstras efter en 

    längre tids körning en kolbeläggning, som nedsätter motor- 

    effekten betydligt. 

    Sotningen kan bäst utföras av Kreidlerförsäljaren.

8. Rengöring Vi rekommendera att smörja in hela maskinen 

    med syrafri olja efter varje rengöring och innan Ni skall köra 

    ut i regn eller fuktigt väder. Därmed skyddar Ni Ert fordon 

    mot rost och 

    Er "Kreidler Stilett" behåller alltid sitt eleganta utseende.

 
 9. Vinterförvaring

a) Ram Hela mopeden rengöres grundligt och torkas ordentligt. Fordonet 

    insmörjes därefter med en bra rostskyddande olja. Ringarna pumpas 

    måttligt och cykeln ställes på bockar så att däcken inte kommer i 

    beröring med marken. Ett torrt rum med små temperaturändringar är 

    mest ändamålsenligt för vinterförvaringen.

b) Motor Bränslekranen stänges och motorn får köra vidare tills den 

   stannar, d.v.s. att förgasaren är fullkomligt torr.

   Ni skruvar ur tändstiftet och droppar cirka 1 cc motorolja genom tändstiftshålet in i cylindern. 

   Medan fordonet är uppställt på bockarna vrider man - vid släppt växelhandtag (2: a växeln) -

   bakhjulet några gånger, så att den indroppade oljan fördelas jämt över hela cylinderytan. 

   För att undvika kondensvattenbildning i cylindern monteras inte tändstiftet igen, utan tändstifts- 

   hålet tilltäppes med en ren duk eller dylikt. Var tredje eller var fjärde vecka vrider man motorn 

   som ovan beskrivits några varv, dock utan att återigen droppa in olja. När mopeden sedan skall 

   tagas bruk måste man tänka på att röra om eller ordentligt skaka om den i bränsletanken 

   befintliga bränsleblandningen. Andra åtgärder än den vanliga skötseln är inte nödvändiga när 

   cykeln åter skall användas.

    
    
  Tankning. Smörjning, punkt 1-8.   Motor- och ramnummer, typskylt. 12 goda råd.   Skötselschema.

TANKNING

Olja och bensin skall inte blandas i fordonets bränsletank utan i en särskild därför avsedd blandningskanna. Man kan även köpa bränslet färdigblandat. Det är även önskvärt att använda en sil vid tankning så att inte smutspartiklar och vattendroppar kan komma in i bränsletanken. Störningar som förorsakas av vattendroppar eller smuts i bränslet är lika besvärliga som varje annat motorfel och kunna undvikas. Bränslekranens sil rengöres regelbundet med en mjuk borste. Försök aldrig att rengöra silen med nål eller dylikt, eftersom silnätet då kan förstöras och smuts kan tränga igenom. Smutspartiklarna kommer då in förgasaren och täpper till munstyckena.

 

SMÖRJNING

Motor Motorn smörjes med den i bränslet blandade oljan. Blandningsförhållandet är 1: 20, d.v.s. 1 del olja på 20 delar bensin. 

Använd alltid en bra kvalitetsolja med en tjocklek av SAE 40 eller SAE 50. 

 

Click to close. Bild 23: Oljeavtappningsskruv. 

Växellåda Efter 600 km tappar Ni ut oljan ur den varma motorn (bild 23). 

Rengör oljeavtappningsskruven och påfyll 150 cc färsk olja med en tjocklek av SAE 20 eller SAE 30. Ni låter därefter motorn gå några minuter, varefter Ni tappar ur oljan på nytt och återigen fyller på 150 cc av den föreskrivna oljan. 

Samma sak upprepas vid 1.200 km. Sedan kontrolleras oljenivån vid varje 1.000 km. 

Oljan bytes och avtappningsskruven rengöres vid varje 2.000 km. Skulle fordonet under vintern stå en längre tid en temperatur under 0°, rekommendera vi att under denna tid använda en olja med en tjocklek av SAE 20. Under våren återgår man igen till tjocklek SAE 30.

   

 

Bild 9: Swinggaffeln.

1. Swinggaffel 2. Smörjnippel

 

 

Bottenlänkgaffel Bottenlänksgaffeln smörjes vid varje 1.000 km med en fettspruta i smöjnipplarna (bild 9 och 25). 

 

 

   

<Bild 24: Framhjul, delvis demonterat 

Hjulnav och hastighetsmätardrev

Hjulnaven demonteras vid varje 4.000 km (bild 24). Även hjulen demonteras. På bromslockssidan avlägsnar Ni bromslocket, distansbrickan, filtringen och tryckstycket. På motsatta sidan tar Ni bort kontramuttern, mellanläggsbrickan, dammskyddet, flitringen och tryckstycket. Kullagren, som nu ligga blottade i naven, rengöras noggrant och förses med färskt kullagerfett. 

Hastighetsmätarens drivanordning (bild 25) smörjer Ni även var 4.000 km med högtrycksfett från en smörjspruta i den därför avsedda smörjnippeln.

Härvid avlägsnas även hastighetsmätarens drivaxel, då annat fall fett kan komma in i hastighetsmätaren.

  1.Kulring 2. Tätningsbricka 3. Filtring 4. Dammkåpa 5. Justerkon 6. Mellanlägg 7. Sexkantmutter 8. Axelmutter
 

<Bild 26: Kedjelås. 

1. Rotationsriktning kedja.

Kedja

Kedjan måste demonteras efter varje 1.500 km och noga rengöras i tvätt bensin eller fotogen. Kedjan efterspolas därefter i ren fotogen, varefter den lägges i ett bad med varmt kedjefett, som får rinna av innan kedjan åter monteras. Kedjelåsets spärrfjäder monteras sedan så att den icke öppna sidan ligger åt samma håll som kedjans rörelseriktning (bild 26). 

Bowdenwirar Vid varje 1.500 km smörjas bowdenwirarna genom att droppa in litet bensinblandad olja. Vill Ni underlätta detta något smutsiga arbete, så finns det speciella kabelsmörjningsapparater att köpa i specialaffärerna.

 

Styre

Efter körning i regn och efter tvättning bör styret, manövreringsorganen och bromsstången torkas och smörjas in med olja.

 

Styrlager

Styrlagren demonteras efter cirka 8.000 km, rengöras noga och förses med färskt kullagerfett.

 

 

 

 

 

SMÖRJMEDEL 

Motor: Kvalitetsolja SAE 40 eller 50, sommar och vinter. 

Växellåda: Kvalitetsolja SAE 20 eller 30, sommar och vinter. 

Swinggaffel och 

hastighetsmätarens drivanordning: Högtryckssmörjfett. 

Nav och styrlager: Rullagerfett. 

Kedja: Kedjefett.

 Bild 25: Hastighetsmätarens drivanordning
  
  1 och 3. Smörjnippel  2. Drivanordning

 

MOTOR- OCH RAMNUMMER, TYPSKYLT  

"Kreidler Stiletts" motornummer finner Ni på den bakre motorupphängningens hus (bild 27).

 

 

Ramnumret sitter på ramrörets högra sida under sadeln (bild 28).

 

12 goda råd

Om Ni löser och följer dessa punkter noga, kommer Ni att få ett odelat nöje av Er "Kreidler Stilett".

1. Om fordonet inte körs, bör växel- och kopplingshandtagen kopplas ur sina spärrar och släppas. Gör Ni inte det, står växelkonens och kopplingens tryckfjädrar under tryck och belastas i onödan.

 

2. Om fordonet ställs undan för längre tid, måste bränslekranen stängas och förgasaren köras tom. Ställs bränslekranen öppen och förgasaren är full, avdunstar bensinen i förgasaren medan oljan stannar kvar. När man sedan vill starta motorn igen, får bränsleblandningen för mycket olja. Motorn startar då dåligt, eftersom tändstiftet blir igensotat.

 

3. Vid växling till 2 : a växeln måste gasen minskas. Växlingshandtaget kopplas ur vid växlingen och släppes därefter snabbt. Minskas inte gasen och Ni släpper växlingshandtaget långsamt blir följden en abnorm förslitning av spännringen. 

 

4. Under körningen på 2:a växeln bör växlingshandtaget lämnas ifred. Växlingshandtaget bör alltid ha det föreskrivna glapprummet (bild 19). Om Ni skulle dra in växlingshandtaget en aning under körning på 2:a växeln, kan spännringen slira varigenom den blir för- sliten i förtid. Följden blir en fortsatt slirning på 2:a växeln Samma sak dr fallet om inte växlingshandtaget skulle ha det föreskrivna spelrummet av några mm.

 

5. Tändningstidpunkten kontrolleras regelbundet. Underlåter Ni denna kontroll, kan tändningstidpunkten ändras genom förslitning av avbrytarkammen. Motorn blir därigenom alltför het och har knappt någon effekt. Dessutom ökas förslitningen.

 

6. Förgasarinställningen får inte ändras. Bränsleflitret rengöres regelbundet. Det mest fördelaktiga inställningsvärdet är: huvudmunstycke 52, spridare nr 8207. Ett mindre munstycke har överhettning och effektminskning hos motorn till följd. Med ett större munstycke följer överfettning av blandningen, tändstiftskrångel genom "fett" tändstift, höjd bränsleförbrukning och effektminskning. Vid smutsigt bränslefilter får motorn för litet bränsle, går  oregelbundet och överhettas.

 

7. Avgasröret får inte vara blått. Ett blått avgasrör tyder på för sen tändningstidpunkt eller för mager blandning. Motorn blir därvid alltför het, effekten minskar och förslitningen blir större. Kontrollera förgasare, bränslefilter och tändning.

 

8. Tändstiftet måste regelbundet rengöras, minst vid varje 1.000 km eller en gång i veckan. Elektrodavståndet hålles på 0,4 mm. Är tändstiftet inte fullständigt rent, leder detta bara till förargelse genom dålig start och oregelbunden gång av motorn, varigenom effekten minskas.

 

9. Ringventilens fälgmutter bör dras åt ordentligt. Ringventilens fälgmutter måste alltid vara ordentligt åtdragen mot fälgen. Om muttern sitter löst år det risk för att slangen glider, varvid ventilen bryts sönder och förstör därmed slangen.

 

10. Fordonet får inte skjutas baklänges utan urkoppling. För att skjuta Er "Kreidler Stilett" baklänges, måste först kopplingshandtaget dragas in och spärras.

 

11. Följ skötselanvisningarna. Med varje Stilett följer denna instruktionsbok och ett garanti- bevis. Se noga till att fabrikens anvisningar följs och att översyn utföres regelbundet, vilket dr en förutsättning för att ev. garantianspråk skall kunna behandlas.

 

12. Sköt cykeln regelbundet efter skötselschemat. Vi be Eder att sköta Eder "Kreidler Stilett" regelbundet efter de föreskrivna kilometerantalen på sid 43 (skötselshema). Då kommer den alltid att vara körklar.

 

 

 SKÖTSELSCHEMA
  km km km km km km km km km
Under inkörningstiden 600 km -1200 km. 600 1200 500 800 1000 1500 2000 4000 8000
    Sedan varje            

Kabelklämskruven i strålkastaren, signalhorn och 

baklyktan kontrolleras

           
 Kopplingen kontrolleras, eventuellt justeras            
 Luftfiltret rengöres och inoljas            
 Ljus och signalhorn kontrolleras            
 Tändstiftet rengöres                
 Oljenivån i växellådan kontrolleras                
 Förgasaren och silen i bränslekranen rengöras            
 Bromsarna kontrolleras, ev. justeras            
 Kopplingsstycket förses med lagerfett            
 Växlingen kontrolleras, eventuellt justeras            
 Kedjan rengöres och infettas, ev. justeras            
 Wirarna smörjas            
 Skruvar och muttrar kontrolleras            

Tändningen kontrolleras (brytarspetsavstånd 0,35-0,45 mm förtändning 25grader = 2,5 mm för ö.d.)

           
 Brytarens smörjfilt förses med lagerfett                
 Cylinder, kolv och avgassystem sotas                
 Oljan i växellådan bytes (150 cc)             
 Swinggaffeln smörjes            
 Kopplingens nållager oljas              
 Hjullagren demonteras, rengöras och förses med lagerfett                

Hastighetsmätarens drivanordning smörjes med högtrycksfett. Innan dess avlägsnas drivaxeln

               
 Styrlagren rengöras och förses med rullagerfett                
  600 1200 500 800 1000 1500 2000 4000 8000
     

 FÖRTECKNING ÖVER DE VIKTIGASTE SKRUVARNA OCH MUTTRARNA, SOM BÖRA ÖVERVAKAS (bild 29)

1. Kabelklämskruvar i strålkastaren, baklyktan och signalhornet. 2. Pakethållarens fästskruvar. 3. Kedjeskyddets fästskruvar. 

4. Cylindertoppens muttrar. 5. Styrlagrets täckmutter. 6. Manövreringsorganens fästskruvar. 7. Strålkastarens fästskruvar. 

8. Signalknappens skruvar. 9. Skärmstagens fästskruvar. 10. Fästskruvar för sidplåten, swinggaffeln och förankring. 

11. Fram- o bakhjulens axelmuttrar. 12. Avgasrörets o ljuddämparens fästskruvar och muttrar. 13. Motorns fästskruvar (3 st). 

14. Trampornas kilmuttrar höger och vänster. 15. Bromsstångens saxsprintar; 16. Förgasarflänsens klämskruv.

 

 

 
 
 
 STÖRNINGAR OCH DERAS AVHJÄLPANDE
 
 Motorn startar ej: .....................................................................................
 Bränslekranen stängd Öppna bränslekranen
 Bränsletanken tom Tanka
 Bränsleslangen eller kranen tilltäppt Rengör bränsleslangen samt kranen med silen
 Choken stänger inte Kontrollera bowdenwiren, byt ev. ut den
 Smuts i förgasaren Rengör förgasaren
 Tändkabeln läs eller skadad Sätt fast den eller byt ut den
 Tändgnistan för svag Låt uppmagnitisera svänghjulsmagneten
 Tändspole defekt Ersätt den
 Tändstift defekt Byt ut det
 Kortslutningsledningen eller kortslutningsknappen har kontakt 
 med massan
Låt kontrollera och evt. reparera dessa detaljer
   
 Motorn startar visserligen men stannar sedan igen:  
 Bränslekranen stängd Öppna bränslekranen
 Smuts i bränsle eller i förgasaren. Rengör bränsleslangen och förgasaren, förnya ev. bränslet
 Bränslet slut  "Slanga" grannens bil
   
 Motorn stannar under körningen:
 Bryggbildning på tändstifts elektroderna Rengör tändstiftet
 Tändstift med felaktigt värmetal Byt till tändstift med rått värmetal (175 resp. 225)
 Överhettning tack vare fel tändingsinställningen Justera  tändningsinställning
 Bränsletank tom Tanka
 Motoreffekten minskar:  
 Oregelbunden bränsletillförsel Rengör bränsleslang och sil

Överhettning genom bränslebrist (tillförseln eller munstycket tilltäppt)

Rengör bränsleslang och förgasare
 Tändstift med för lågt värmevärde (Glödtändningar) Montera ett tändstift med högrevärmetal (175 resp. 225)

Förgasaren flödar över (Nålen hakar upp sig eller är sliten, flottören otät, flöda ren hänger upp sig)

Kontrollera förgasaren (Byt ut nål och flottör)
 Falskluft Byt ut förgasarens isoleringshylsa, drag åt cylindertoppmuttrarna
 Felaktig tändningsinställning Justera tändningen (Förtändning 25º = 2,5 mm f.ö.d.)
 Utblåsningssystemet sotigt Sota detsamma
 Kolvringarna slitna eller fastbäckade Förnya kolvringarna